Financial Instruments Toolbox

Financial instruments

Financial Instruments Toolbox™ dostarcza zestawy funkcji do wyceny, modelowania i analizy instrumentów typu equity, instrumentów dłużnych oraz kredytowych. Możliwe jest wykorzystanie narzędzi wbudowanych w ten moduł do modelowania przepływów gotówkowych, analizy krzywych dochodowości, obliczania cen i wrażliwości czy tworzenia strategii hedgingowych. Toolbox pozwala również modelować ryzyko kredytowe kontrpartnera oraz ekspozycję CVA.

Kluczowe cechy modułu:

  • dopasowywanie krzywych dochodowości z wykorzystaniem bootstrappingu oraz metod parametrycznych, dodatkowo możliwość analizowania terminowej struktury stóp procentowych,
  • modele wyceny Blacka-Scholesa, Blacka, Garmana-Kohlhagena, Rolla-Geske’go-Whaley’a, Bjerksunda-Stenslanda, Nengjiu Ju, Stulza, Longstaffa-Schwartza, SABR, wykorzystujące drzewa dwu- i trójmianowe oraz wykorzystujące symulację Monte Carlo,
  • możliwość szacowania cen, dochodowości, stopy dyskonta, harmonogramu przepływów pieniężnych, spreadów, zmienności implikowanej, OAS oraz współczynników ryzyka (tzw. współczynników greckich),
  • ryzyko kredytowe kontrpartnera, modelowanie CVA oraz wsparcie dla instrumentów kredytowych, w tym: dla instrumentów hipotecznych (pule kredytowe oraz kredyty balonowe) i swapów na zwłokę w spłacie kredytu (CDS),
  • wsparcie dla instrumentów stopy procentowej, w tym: obligacji, kontraktów futures, opcji klasycznych, opcji bermudzkich, obligacji z wbudowanymi opcjami, swapów, swapów opóźnionych, swapów amortyzowanych, swapcji, capów i floorów,
  • wsparcie dla instrumentów typu equity, w tym: akcji, opcji klasycznych, opcji bermudzkich, opcji azjatyckich, opcji wstecznych, opcji barierowych, opcji typu digital, opcji tęczowych, opcji koszykowych, opcji na opcje oraz opcji wyboru,
  • wsparcie dla instrumentów pochodnych na energię i commodity, w tym: opcji azjatyckich, opcji bermudzkich, opcji wstecznych, opcji typu swing, opcji typu spread oraz opcji klasycznych o europejskim i amerykańskim stylu wykonania.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej