REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.Serwis jest własnością ijest utrzymywany przez Oprogramowanie Naukowo-Techniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

1. Definicje.

1.Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem:www.ont.com.plprowadzonym przez Oprogramowanie Naukowo-Techniczne spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

2.Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
a)Spółka –Oprogramowanie Naukowo-Techniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000542951, która jest właścicielem serwisu www.ont.com.ploraz podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną
b)Adres e-mail –adres poczty elektronicznej, do którego jedynie Użytkownik posiada dostęp, podany przez niego w celu dokonania rejestracji w Serwisie lub zapisania się do Newslettera.
c)Awaria –oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, ze względu na przerwę w świadczeniu Usługi bądź jej zawieszenie ze względów, które nie leżą po stronie Spółki lub są wynikiem działania siły wyższej.
d)Polityka Prywatności –dokument określający zasady udostępniania Spółce i przetwarzania przez Spółkę danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach.
e)Regulamin –niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.ont.com.pl
f)Serwis –strona internetowa www.ont.com.plza pośrednictwem której świadczone są Usługi.
g)Usługi –nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, takiejak
i - korzystanie z informacj
i i - materiałów udostępnionych przez Spółkę Użytkownikom zalogowanym w Serwisie iizamawianie Newslettera,
h)Newsletter –usługa polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i usługach Spółki poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Spółkę treści drogą elektroniczną na Adres e-mail.
i)Użytkownik –pełnoletnia osobafizyczna, korzystająca z Usług świadczonych przez Serwis.

2. Warunki korzystania z Serwisu.

1.Spółka zobowiązuje siędo świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a)urządzenie ma zainstalowaną przeglądarkęinternetową,
b)jest połączone z siecią Internet.
3.Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników do Serwisu treści:
a)o charakterze bezprawnym, mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać prawo lub dobre obyczaje,
b)zawierających wirusy komputerowe lub programy komputerowe mogące być szkodliwe dla Serwisu,
c)powodujących przeciążenie Serwisu lub mogących wpłynąć na pracę Serwisu,
d)powodujących wysyłanie do innych Użytkowników niezamówionych przez Nich informacji handlowych.
5.UżytkownicySerwisu mogą kontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących Serwisu za pomocą poczty elektronicznej, na adres: serwis@ont.com.pl.
6.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych w Serwisieinformacje.
b)poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c)poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego -cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168.

3. Newsletter

1.Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie przez Spółkę reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.Subskrypcja Newslettera następuje poprzez podanie Adresu e-mail w formularzu dostępnym w Serwisie.
3.Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy uruchomić link znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej w jego ramach lub skontaktować się ze Spółką.
4.Rezygnacja z Newslettera jest natychmiastowa i zostaje potwierdzona komunikatem.
5.Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia usługi Newsletter, jeżeli jest to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu) lub do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników drogą mailową.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1.Reklamacje dotyczące UsługUżytkownik może zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres: OprogramowanieNaukowo-Techniczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pod Fortem 19, 31-302 Krakówlub elektronicznie na adres e-mail: serwis@ont.com.pl.
2.W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub Awariach Serwisu.
3.Reklamacja powinna być złożona w terminie miesiąca od dnia, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Spółka niezwłocznie zawiadomi Użytkownika.
4.Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę.
5.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzeniabędącego przyczyną reklamacji.

5.Ochrona danych osobowych.

1.Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanychw formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.
2.Użytkownicy rejestrując się w Serwisie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę z ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.
3.Użytkownicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od Spółki.
4.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.ont.com.pl.

6. Ochrona prywatności.

1.Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności Użytkowników.
2.Przekazywanie informacji dotyczących Użytkownikom osobom trzecim odbywa się, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa

7. Postanowienia końcowe.

1.Ze względu na fakt, iż usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne, nie podlegają one przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10) tej ustawy.
2.Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści. Korzystanie przez Użytkowników z treści udostępnionych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
3.Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie jak i używanie w jakikolwiek inny sposób części Serwisu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
4.Spółce przysługuje prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w związku z prowadzeniem prac konserwacyjnych.
5.Aktualny Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Serwisu. 6.Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.